top of page

מיקום השכבות  תשפ"ג

שכבת ז - בניין ראשון - קומת קרקע

(מתחם לוקרים -ורד, דליה)

שכבת ח - בניין ראשון - קומת עליונה

(מתחם לוקרים -לילך, שושנה, בת שבע)

שכבת ט- בנין שני - קומה עליונה

(לוקרים - צבעוני, איריס)

שכבת י - בניין שני - קומת קרקע

(מתחם לוקרים - קורנית, חצב)

 

שכבת יא - בניין שלישי - קומה עליונה

(מתחם לוקרים - נרקיס)

שכבת יב - בניין שלישי - קומת קרקע

( מתחם לוקרים - רקפת)

לוקר אמבין:

1599-54-54-50

חמש פעמים!!!

קרית החינוך "אליעזר בן יהודה" מדורגת בין בתי הספר שהישגיהם הינם הגבוהים ביותר בקידום התלמידים בתחום הלימודי, החברתי  והערכי.

"זכייה זו הינה אות הערכה למנהיגות ולעשייה החינוכית המעמיקה של צוות המורים, אשר מחוללים שינוי, מקדמים כל אחד מהתלמידים אל מעבר ליכולותיו הצפויות, משפיעים ותורמים לעיצוב עתיד תלמידיהם ומביאים אותם להצטיינות לימודית, אישית, חברתית וערכית".

דסי בארי, מנהלת האגף לחינוך על יסודי

image.png

שיעור ראשון     08:15-09:00

שיעור שני        09:00-09:50

ה פ ס ק ה       09:50-10:10

שיעור שלישי     10:10-11:00

שיעור רביעי      11:00-11:45

ה פ ס ק ה       11:45-12:00

שיעור חמישי     12:00-12:45

שיעור שישי      12:45-13:30

 

ה פ ס ק ה      13:30-13:40

שיעור שביעי     13:40-14:25

שיעור שמיני     14:25-15:05

ה פ ס ק ה      15:05-15:15

שיעור תשיעי    15:15-15:55

bottom of page